• Адрес: г. Казань
    Телефон: (84366) 3 33 79, 3 25 79
    E-mail: aspk-torg@yandex.ru
    Кирпич